Wet & Regeling

Artsen die een late zwangerschapsafbreking categorie 1 of 2 uitvoeren, of levensbeëindigend handelen bij een pasgeborene, voeren een in beginsel voor de wet strafbare handeling uit (artikel 82a,  289 en 296 Strafrecht).

Strafbaar, tenzij…

… wordt voldaan aan de meldplicht en de zorgvuldigheidseisen zoals vermeld in de Wet afbreking zwangerschap, de geldende beroepsnormen van de NVOG en de Regeling late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen.

Indien de beoordelingscommissie in het geval van een late zwangerschapsafbreking categorie 1 tot het oordeel komt dat overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen is gehandeld, dan is de zaak daarmee afgedaan.
Indien de commissie oordeelt dat niet overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen is gehandeld, dan stuurt zij haar oordeel door aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De IGJ kan besluiten een onderzoek in te stellen en besluiten of en zo ja welke stappen tegen de arts moeten worden ondernomen.

Komt de beoordelingscommissie in het geval van een late zwangerschapsafbreking categorie 2 of levensbeëindiging bij een pasgeborene tot het oordeel dat overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen is gehandeld, dan stuurt zij haar oordeel door naar het College van procureurs-generaal (College van PG) van het Openbaar Ministerie. Het College van PG kan dan besluiten niet tot vervolging over te gaan.
Komt de beoordelingscommissie tot het oordeel dat niet overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen is gehandeld, dan stuurt de beoordelingscommissie haar oordeel door naar het College van PG en de IGJ. Deze instanties beoordelen elk naar eigen bevoegdheid en verantwoordelijkheid of en zo ja welke stappen tegen de arts moeten worden ondernomen.