Modelprotocol medisch handelen bij zwangerschapsafbreking

Dit modelprotocol beoogt meer duidelijkheid te geven over de wijze waarop een arts moet handelen in het geval van een late zwangerschapsafbreking categorie 1 en 2. De regels voor zorgvuldig handelen bij late zwangerschapsafbreking volgens categorie 1 en 2 worden in het protocol gegeven.

Met de in dit modelprotocol voorgeschreven procedure wordt getracht alle betrokkenen zo min mogelijk te belasten, terwijl aan de noodzaak van melding en toetsing recht wordt gedaan. Van groot belang daarbij is de bereidheid van artsen om te melden en inzicht te geven in de gang van zaken rondom late zwangerschapsafbreking.

Download Modelprotocol